Bases per al procés selectiu per a la provisió d'una borsa de treball d'auxiliar de suport administratiu per a l'Ajuntament de Les Piles

30/01/2019

Bases per al procés selectiu per a la provisió d'una borsa de treball d'auxiliar de suport administratiu per a l'Ajuntament de Les Piles

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER SELECCIONAR LA PERSONA QUE HA D’OCUPAR UNA PLAÇA D’ AUXILIAR DE SUPORT EN RÈGIM FUNCIONARI I PER PODER COBRIR FUTURES I EVENTUALS NECESSITATS DE PERSONAL D'AQUESTA CATEGORIA PROFESSIONAL PER A L’AJUNTAMENT DE LES PILES.

 

Convocatòria – Borsa de treball d’auxiliar de suport per a l’Ajuntament de Les Piles

 

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per seleccionar la persona que ha d’ocupar una plaça d’auxiliar de suport en règim funcionari (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari) i per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquesta categoria professional.

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs, torn lliure.

El personal contractat temporalment ho serà per la modalitat contractual de la jornada parcial de 20 hores setmanals, podent-se pactar distribució horària segons les necessitats del servei i tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació. Hi haurà un període de tres mesos de prova.

Horari: de dilluns a diumenge segons necessitats del servei i activitats programades.

La present convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web municipal (http://www.lespiles.cat). La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà al tauler d’anuncis i al Web municipal.

Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al Grup de classificació C2 per al grup professional d’ auxiliar de suport:

 • Atendre el públic o el personal de la corporació municipal presencialment, telefònicament o telemàticament, realitzant les gestions que d’aquesta atenció es requereixi.
 • Executar funcions de suport administratiu : Registrar, entrar sol·licituds i altres funcions que requereixi l’àrea de secretaria  intervenció.
 • Tasques de dinamització turística: organitzar i preparar les diferents festes i fires que es celebren al municipi.
 • Gestió d’activitats i projectes culturals: exposicions, espectacles, presentacions..etc.
 • I, en general totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

 

2.GESTIÓ DE LA BORSA

 

Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-los les propostes de contractació.

En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació. En  el  cas  que  en  procedir  a  l’ordenació  de  les  persones  candidates,  d’acord  amb  la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran per sorteig

La Presidència de la corporació ha de procedir a la formalització per escrit del contracte amb l'aspirant proposat en el termini d’un mes comptador des de l’expiració del procés selectiu.

La contractació s'haurà de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.

Totes les persones que superin aquest procés de selecció i no resultin contractades, seran incloses en una borsa de treball per a les futures contractacions que resultin necessàries per tal de cobrir vacants temporalment, ordenades segons la puntuació obtinguda.

Constituïda la borsa, com a mitjà de crida a les persones candidates per a cobrir les propostes de contractacions que siguin necessàries, s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu  electrònic.  Es realitzaran  dues  trucades  telefòniques  en  franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.

Quan sorgeixi una necessitat de contractació es contractarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:

 • Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no estiguin contractades en aquell mateix moment a l’Ajuntament, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu, en els termes del que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors.
 • Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi estat favorable. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació corresponent. Els  informes negatius que  s’emetin  sobre  la prestació  del  servei  dels  treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió o no de la persona a la borsa.
 • El rebuig de la 1a i 2a proposta de contractació per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents. En el cas que la persona interessada al·legui alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar documentalment el motiu de suspensió davant l’Ajuntament.

Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

 • No superar el període de prova establert.
 • Estar  sancionat/ada  per  resolució  ferma  en  via  administrativa  d’un  expedient disciplinari incoat per la comissió d’una falta greu o molt greu.
 • Rebutjar,  encara  que  justificadament,  tres  ofertes  de  treball,  llevat  que  sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última posició de la borsa.
 • Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de contractació amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.
 • Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.
 • Renunciar a un contracte de treball vigent, ja iniciat.
 • La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.
 • No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits a la Base 8a.

La borsa tindrà una vigència de 5 anys de la seva constitució.

En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació la normativa sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic.

 

3.REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 o majors d’aquesta edat dependents.

Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell A de castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’apte” per passar a la fase de valoració de mèrits.

 1. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
 1. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 1. Estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de grau mitjà o qualsevol altre de nivell superior.
 1. No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
 1. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
 1. Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ser encomanades.
 1. Posseir el certificat de Nivell de suficiència (certificat C1) de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l’Ordre 491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

 

En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

 • les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Les Piles, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
 • les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament de Les Piles dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

 

4.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una instància normalitzada de sol·licitud d’admissió, juntament amb el currículum vitae i l’original o fotocòpia degudament compulsada de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats, al Registre General de l’Ajuntament, carrer Major, 23 baixos, els dimecres i divendres de 10 a 2del matí  o en qualsevol dels llocs a que fa referència la llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Les Piles.

El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu és fins el dia 21 de febrer de 2019  i comença a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i la Web municipal.

Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament, al 977881088, en horari d’atenció al públic.

 

5.ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

 

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament dictarà resolució en el termini d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.

Transcorregut aquest termini, s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se totes les proves, ordre d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal.

 

6.TRIBUNAL QUALIFICADOR

 

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

El personal d’elecció o de designació política i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

PRESIDENT: recaurà en la secretària interventora de l’Ajuntament.

VOCALS:   dos vocals designats per l’Ajuntament. Un serà representant de la Diputació de Tarragona.

SECRETÀRI/SECRETÀRIA

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova  la llista d’admesos i exclosos.

El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.

La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretària. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretària, l’actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.

La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació  de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretària, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

7.PROCÉS SELECTIU:

El procés selectiu consta de les fases següents:

Primera fase: prova de català

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no hagin acreditat els coneixements de la llengua catalana exigits.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana en la que s’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE.

Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat C1,  de coneixements bàsics de llengua catalana o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

Segona fase. Fase de concurs:

 1. Valoració currículum: es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:
 • Experiència laboral, màxim 3 punts.

Es computen els serveis efectius prestats en Administracions Públiques a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.

Cal acreditar-ho mitjançant un certificat expedit per l’Administració Pública on s’hagin prestat els serveis.

Es computen altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat, a raó de 0,15 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.

Cal acreditar-ho mitjançant informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com, a més, amb la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

 • Titulacions acadèmiques, màxim 1 punt.

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d'aquests llocs. No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a mèrit. A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

Així, per cada titulació acadèmica superior al batxillerat i a la formació professional de grau mitjà es donarà 0,5 punts.

 • Formació i perfeccionament, màxim 2 punts.

Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.

Els interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament:

 • Jornades fins a 9 hores - 0,05 punts
 • Jornades de 10 a 19 hores - 0,10 punts
 • Jornades de 20 a 39 hores - 0,20 punts
 • Jornades de 40 a 79 hores - 0,35 punts
 • Jornades de 80 hores o més - 0,50 punts

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.

       

 1. Entrevista, màxim 4  punts: s'efectuarà un entrevista per competències per determina la idoneïtat de l'aspirant així com per valorar l'experiència en tasques pròpies del lloc de treball.

 

8.LLISTA D'APROVATS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

 

Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda, i s’ha de trametre a la Presidenta de la Corporació, juntament amb la proposta per a la contractació.

No obstant l’anterior, amb la finalitat d’assegurar la cobertura de les places, quan es produeixen renúncies dels aspirants seleccionats, abans de la seva contractació, l’òrgan convocant podrà requerir de l’òrgan de selecció, la relació complementària dels aspirants que segueixin al proposat, per a la seva possible contractació.

Qualsevol proposta d’aprovats que contravingui el que s’ha establert anteriorment és nul·la de ple dret.

En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria.

La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’ens.

Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes d’aprovats mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.

Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde. En aquest cas, el president ha de  proposar la contractació dels que havent superat el procés selectiu.

 

9.DISPOSICIONS FINALS

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
 • Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei  municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.
 • Resolució de 16 de gener de 1981, per la qual s’aproven les bases i els exercicis per a l’ingrés en els subgrups d’auxiliars, administratius i tècnics d’Administració general.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de l'Estat.

 

Segona. Règim de recursos.

Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’alcalde, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Contra les formalitzacions dels contractes, així com les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, es pot interposar reclamació laboral prèvia a la via administrativa.


Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

 

10.ANNEX: MODEL DE SOL·LICITUD

 

Sol·licitud per participar en el procés de selecció per constituir una borsa de treball per seleccionar la persona que ha d’ocupar una plaça de auxiliar de suport en règim funcionari (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari) i per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquesta categoria professional, per concurs oposició, de l'Ajuntament de Les Piles.

 

Primer cognom: ___________________. Segon cognom: ____________________. Nom: ________________. DNI/document acreditatiu de nacionalitat: _________.

 

Adreça a l’efecte de notificacions: __________. Municipi: ____________. Província: ____________ . Telèfons de contacte: ___________.

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud (marqueu amb una creu la documentació que adjunteu):

 

 •  Fotocòpia del DNI (espanyols) / document acreditatiu de la nacionalitat
 •  Acreditació del coneixement de castellà exigit (per als estrangers)
 •  Títol requerit a la convocatòria
 •  Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria o acreditació que s’està exempt
 •  Currículum vitae
 •  Fotocòpia degudament compulsada de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats
 •  

 

DEMANO que m’admeteu a la convocatòria d’aquesta sol·licitud i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

Lloc, data i signatura

 

 

(Signatura)

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Les Piles i podreu dirigir-vos personalment o per correu convencional al registre general de l’Ajuntament de Les Piles, per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades personals.

 

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Les Piles